Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Cele

Celem Stowarzyszenia jest: wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Organizację i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, kulturalnej i oświatowej promującej zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
 2. Współdziałanie ze służbą zdrowia, opieką społeczną, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie zdrowia psychicznego.
 3. Wspieranie osób po leczeniu psychiatrycznym w staraniach o podejmowanie pracy i prowadzenie niezależnego życia.
 4. Wspieranie działalności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów.
 5. Prowadzenie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szczególnie z powodu zaburzeń psychicznych, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii.
 6. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a w szczególności osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
 7. Pomoc rodzinom i opiekunom osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, a zwłaszcza od alkoholu i narkotyków.
 8. Prowadzenie działalności na rzecz osób z grup ryzyka, a zwłaszcza dzieci i młodzieży społecznie zagrożonej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami.
 9. Wspieranie osób zaleczonych z alkoholizmu i narkomanii oraz rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży uzależnionej.
 10. Prowadzenie działań z zakresu edukacji społecznej i profilaktyki w celu zapobiegania patologiom społecznym, a zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii

Formy działalności

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez jednostki organizacyjne: NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu oraz Klub Bratek

 • zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla osób chorych i ich rodzin,
 • grupy wsparcia oraz poradnictwo specjalistyczne
 • grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób chorujących na zaburzenia z kręgu schizofrenii
 • ośrodek wsparcia i aktywizacji dla osób niepełnosprawnych psychicznie pod nazwą „KLUB BRATEK”

Opis działalności

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego funkcjonuje od 23.10.1997r. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom, natomiast realizacja celów szczegółowych jest spójna z art. 4 Statutu. Adresatami działań stowarzyszenia są nie tylko osoby zagrożone marginalizacją społeczną, dotknięte ubóstwem, niezaradne życiowo, wymagające zintegrowanych działań w zakresie pomocy i rehabilitacji społecznej, ale również szeroko rozumiana populacja społeczna, mieszkańcy miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Najważniejsze dotychczasowe inicjatywy:

 • Czerwiec 1998r – powołanie pod patronatem stowarzyszenia Klubu Pacjenta „Bratek”,
 • W latach 1999 – 2000 zrealizowano projekt „Zorganizowanie pracowni kulinarnej w „Klubie Bratek” w ramach umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Zamojskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, dzięki któremu zakupiono aneks kuchenny i niezbędne wyposażenie kuchni oraz prowadzono treningi kulinarne w pierwszej siedzibie Klubu przy ul. Reymonta 2 w Zamościu,
 • W 2001 roku zrealizowano „Umowę o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu samorządowego” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Przedmiotem umowy były: szkolenia rodziców i opiekunów oraz zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć, prowadzenie warsztatów w Klubie „Bratek”, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz doposażenie Klubu w sprzęt audiowizualny,
 • W 2003 roku stowarzyszenie zrealizowało projekt „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Klub Bratek” finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w nowej siedzibie Klubu na II piętrze Przychodni przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu,
 • W latach 1999 – 2007 odbyło się kilka wyjazdów integracyjnych dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jedno i dwudniowych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Urzędu Miasta Zamość,
 • Od 2003 roku Stowarzyszenie co roku jest realizatorem 3 dniowych wyjazdów o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym pod nazwą „…Zamojskie spotkania trzeźwościowe – Roztocze 200…” finansowanych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego
 • W 2004 roku stowarzyszenie na zlecenie i ze środków Miasta Zamość było realizatorem zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych i profilaktyki narkomanii w ramach którego opracowano i opublikowano w prasie cykl artykułów,
 • Od 2005 roku Stowarzyszenie jest realizatorem szkoleń z zakresu problematyki narkomanii i promocji zdrowia psychicznego ze środków finansowych Urzędu Miasta Zamość. Adresatami szkoleń byli: lekarze i pielęgniarki rodzinne, kuratorzy sądowi, pedagodzy i nauczyciele oraz przedstawiciele innych grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 • Od 2007 roku we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne: „Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego świadczącego usługi na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii” dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 • W 2007 roku Stowarzyszenie wspólnie z NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu zrealizowało projekt: Opracowanie strony internetowej www.czp-zamosc.pl .

Zarząd

Izabella Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Anna Górska – Wiceprezes Zarządu
Filip Kościuszko – Wiceprezes Zarządu
Bożena Panasiewicz – Skarbnik Zarządu
Edwin Pałyga – Sekretarz Zarządu

Kontakt

ul. Partyzantów 5
22-400 Zamość
tel. 84 6271115
fax 84 6384256
e-mail: stowarzyszenie@czp-zamosc.pl
Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę